Общи условия и политика за личните данни

ОБЩИ УСЛОВИЯ
за ползване на уебсайт ecomaat.com

 

Настоящите Общи условия /ОУ/ уреждат взаимоотношенията между “ЕКОМААТ” ООД, ЕИК 130561969, със седалище и адрес на управление с. Мирково, Софийска област пощенски код 2086, ул. Васил Левски № 21, наричано за кратко Екомаат от една страна и от друга страна лицата – потребители и посетители на уебсайта, с достъп до последния чрез официалната интернет страница на Екомаат на адрес www.ecomaat.com.

 

 1. ДЕФИНИЦИИ

При прилагане и тълкуване на настоящите ОУ, използваните думи, изрази и словосъчетания ще имат следното значение:

 

 1. Уебсайт: www.ecomaat.com е виртуален информационен ресурс в Интернет, собственост на Екомаат ООД

 

 1. Потребител: е всяко правоспособно и дееспособно физическо лице, което има достъп посредством интернет до уебсайта, а в зависимост от използвания контекст под това понятие ще се разбира съответно краен потребител – физическо или юридическо лице.

 

 1. Злоумишлени действия: са действия или бездействия, нарушаващи Интернет етиката или нанасящи вреди на лица, свързани към Интернет или асоциирани мрежи, изпращане на нежелана поща (непоискани търговски съобщения, SPAM, JUNK MAIL), злонамерено препълване на комуникационните канали (FLOOD), извършване на действия, които могат да бъдат квалифицирани като промишлен или друг вид шпионаж или саботаж, повреждане или разрушаване на системи или информационни масиви (CRACK); изпращане на „троянски коне“ или предизвикване инсталация на вируси или системи за отдалечен контрол; смущаване нормалната работа на останалите потребители на Интернет и асоциираните мрежи; извършване на каквито и да е било действия, които могат да се квалифицират като престъпление или нарушение по българското законодателство или по друго приложимо право.

 

 1. ПРЕДМЕТ

 

1.Тези общи условия обвързват всички потребители, които посещават електронния уебсайт ecomaat.com

 

 1. Доколкото предоставяната чрез уебсайт информация от Екомаат може постоянно да бъде допълвана и/или модифицирана с оглед нейното подобряване и разширяване, то на това основание броят, характеристиките на предоставяните информация и режимът на предоставяне могат да бъдат променяни, съответно допълвани по всяко време от Екомаат ООД.

 

 1. Предоставянето на достъп до ресурсите на уебсайта не обхваща осигуряване на техническо оборудване и свързаност за пренос на информационни пакети между потребителя и уебсайта, необходими за осъществяване на достъп до съответния ресурс. Екомаат не носи отговорност, ако потребителя не може да осъществи достъп, поради проблеми извън контрола на фирмата.

 

III. ДОСТЪП ДО ФУНКЦИОНАЛНОСТИ И УСЛУГИ

 

 1. Достъпът в уебсайта е напълно безплатен.
 2. Потребителят се задължава при достъп и ползване на уебсайта:

2.1. да спазва българското законодателство, настоящите Общи условия, етиката, правилата на морала и добрите нрави;

2.2. да не нарушава чужди имуществени или неимуществени права, включително право на интелектуална и индустриална собственост;

2.3. да уведомява незабавно Екомаат за всеки случай на извършено или открито нарушение при използване на уебсайта;

2.4. да не извършва действия/бездействия, които биха попречили на функционирането на уебсайта.

2.5. да не извлича без оглед на средствата чужди информационни ресурси или части от такива, разположени в уебсайта, до които няма правомерен достъп;

2.6. да не извършва злоумишлени действия по смисъла на настоящите ОУ;

 

 1. УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

 

Следните видове лична информация може да бъдат събирани, съхранявани и използвани:

 

 1. Информация за компютъра та потребителя, включваща IP адрес, географско местоположение, тип и версия на браузъра и операционна система;
 2. Информация за посещенията на потребителя и използване на ресурсите на уебсайта, включително референтния източник, продължителност на посещение, гледания на страници и уебсайт навигация;
 3. Информация от потребителя като името и имейл адрес, които потребинелят въвежда при изпращане на съобщение до Екомаат или при абонамент за имейли и/или бюлетини;
 4. Информация, която портебителят въвежда, докато използва ресурсите на уебсайта;
 5. Информация, генерирана докато потребителя използва уебсайта, включително кога, колко често и при какви обстоятелства уебсайта е бил достъпен;
 6. Информация, съдържаща се във всяка комуникация с Екомаат, изпратена чрез имейл или чрез уебсайта, включително съдържанието на комуникацията и метаданните;
 7. Всяка друга лична информация, която потребителят изпраща на Екомаат.

 

 1. УПОТРЕБА НА ЛИЧНИ ДАННИ И ИНФОРМАЦИЯ

 

Екомаат е администратор на лични данни по смисъла на Общия регламент относно защитата на данните (Регламент (ЕС) 2016/679) и се ангажира да спазва приложимите закони за защита на личните данните в това число, но не само, Общ регламент относно защитата на данните, Закона за защита на личните данни и издадените въз основа на него подзаконови нормативни актове.

 

Екомаат обработва само надлежно събрани лични данни, необходими за конкретни, точно определени и законни цели. Лични данни и / или информация, подадена чрез уебсайта може бъде използвана за целите, уточнени в настоящите общи условия, както следва:

 

 1.  администриране на уебсайта;
 2.  персонализиране на уебсайта ни за потребителите;
 3.  активиране на услуги;
 4.  изпращане на имейл бюлетин, маркетингова информация и рекламни комуникации;
 5.  за изпращане на имейл известия, заявени от потребителите;
 6.  осигуряване на анонимна, статистическа информация за потребителите;
 7.  отговор на запитвания и оплаквания, направени от потребителите, които са свързани с уебсайта;
 8.  предпазване на уебсайта и предотвратяване на измама;
 9.  потвърждение на съгласие с ОУ и политиката за бисквитки, ръководени от употребата на уебсайта ни (включително показването на съобщения, изпратени чрез услугата уебсайта за лични съобщения)
 10.  други цели.

 

Екомаат спазва общата забрана на обработване на специални категории лични данни, като данни, разкриващи расов или етнически произход, политически възгледи, религиозни или философски убеждения, членство в синдикални организации, данни за здравословното състояние или данни за сексуалната ориентация на потребителите.

Потребителите, чиито лични данни обработва Екомаат ООД, имат следните права:

– информация за личните им данни

– достъп до личните им данни

– коригиране на неточни лични данни

– изтриване на личните данни

– ограничаване на обработването на личните им данни;

– преносимост на личните им данни.

 

В случай на нарушаване на правата на потребителите, всеки един потребител има право на защита, която може да реализира, като:

– сезира Комисия за защита на личните данни;

– обжалва действия и актове на администратора на лични данни по съдебен ред пред съответния Административен съд или Върховния административен съд по общите правила за подсъдност.

 1. УЕБСАЙТОВЕ НА ТРЕТИ СТРАНИ

 

Уебсайтът на Екомаат може да включва хибервръзки към уебсайтове на трети страни, за който фирма Екомаат ООД няма контрол и не носи отговорност относно политиките за поверителност, както и за практиките за лични данни, бисквитки и др.

 

VII. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

 

 1. За всички неуредени в настоящите ОУ въпроси се прилагат разпоредбите на приложимото българско материално и процесуално право.
 2. Екомаат има право да изменя и допълва настоящите общи условия по всяко време едностранно, като публикува направените изменения своевременно на адрес www.ecomaat.com с посочване на датата, от която същите влизат в сила.

 

Настоящите Общи условия са приети от “Екомаат” ООД и влизат в сила от 01.04. 2021 г.

Политика за бисквитки на ЕКОМААТ ООД

 

Това е Политиката за бисквитките на Екомаат ООД, достъпна от ecomaat.com

Какво представляват бисквитките?

Бисквитките са малки текстови файлове, които се запазват на вашия компютър или мобилно устройство, когато посещавате даден уебсайт. Както е обичайната практика при почти всички професионални уебсайтове, сайтът на Екомаат ООД използва бисквитки, които се използват за да подобрят разглеждането на уебсайта по време на вашето посещение. Тази страница описва каква информация се събира и как я използваме, и защо понякога трябва да съхраняваме тези бисквитки. Също така ще споделим как можете да предотвратите съхраняването на тези „бисквитки“, но това може да „наруши“ определени елементи от неговата функционалност.

Видове бисквитки

Собствените бисквитки са бисквитки, използвани от уебсайта, който посещавате и само този уебсайт може да ги прочете. Освен това даден уебсайт може евентуално да използва външни услуги, за които се използват отделни бисквитки, наричани бисквитки на трети страни.

Постоянните бисквитки се запазват на вашия компютър и не се изтриват автоматично, когато затворите браузъра си, за разлика от сесийните бисквитки, които се изтриват, когато затворите браузъра. Всеки път, когато посещавате уебсайта на Екомаат ООД, ще получавате покана да приемете или откажете бисквитките.

Бисквитките се използват за изготвяне на анонимна статистика относно навигацията в нашия уебсайт.

По какъв начин използваме бисквитките?

Уебсайтът на Екомаат ООД използва предимно собствени бисквитки и такива на трети страни.

Трите вида собствени бисквитки, които използваме, са за:

 • съхраняване на предпочитанията на посетителите;
 • осигуряване на функционирането на нашите уебсайтове;
 • събиране на аналитични данни (относно поведението на потребителите).

Бисквитки за предпочитания на посетителите

Това са зададени от нас бисквитки, които можем да четем само ние. С тях се помни:

 • дали сте приели (или отхвърлили) политиката на сайта за бисквитките
 • дали вече сте отговорили на изскачащата анкета в случай че такава е публикувана, за да не ви задаваме същия въпрос отново.

2. Оперативни бисквитки

Има някои бисквитки, които трябва да включим, за да може определени уеб страници да функционират. За тях не се изисква вашето съгласие.

3. Аналитични бисквитки

Използваме тези бисквитки единствено за вътрешни проучвания, които ни позволяват да подобрим предлаганата услуга за всички потребители.

Чрез бисквитките просто анализираме как си взаимодействате с нашия уебсайт — като анонимен потребител (събраните данни не позволяват да бъдете идентифициран лично).

 

Бисквитки на трети страни

В някои специални случаи ние също използваме бисквитки, предоставени от доверени трети страни. Този сайт използва Google Analytics, който е едно от най-разпространените и надеждни решения за анализ в Интернет мрежата, което ни позволява да разберем как използвате сайта и начините, по които можем да подобрим вашия престой на него. Тези бисквитки могат да проследяват параметри като това колко време прекарвате на сайта и страниците, които посещавате, за да можем да продължим да създаваме увлекателно съдържание.

За повече информация относно бисквитките на Google Analytics вижте официалната страница на Google Analytics.

Допълнителна информация

Надяваме се, че описаната политика за бисквитки е ясно дефинирана и разбираема. В случай че, има нещо, за което не сте сигурни дали имате нужда или не, обикновено е по-безопасно да оставите активирани бисквитки свързани с функционалностите, които използвате на нашия сайт.

Ако все още търсите допълнителна информация, можете да се свържете с нас като ни изпратите имейл на info@ecomaat.com.